Center for Psykedelisk Dannelse er et registreret socialøkonomisk kooperativ der stræber for at ethvert individ kan tage stilling til deres forhold til psykedeliske substanser på et ansvarligt og informeret grundlag. Samtidig arbejder vi for at bidrage til strukturer og fællesskaber der empatisk rummer og støtter individer der har valgt eller overvejer at bevæge sig ud i det psykedeliske landskab. Dette gør vi med et inderligt ønske om at bidrage til en mere sikker forberedelse, rejse og integration.

At vi er en registreret socialøkonomisk organisation betyder at vi arbejder med to bundlinjer: en social og en økonomisk. På den sociale bundlinje stræber vi efter at bidrage til opfyldelsen af FN’s verdensmål nummer 3 (‘Sundhed og Trivsel’ – Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper) og 4 (‘Kvalitetsuddannelse’ – Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring).
Som en socialøkonomisk organisation geninvesterer vi al overskud i organisationens formål og offentliggør et gennemsigtigt regnskab.

Vision

Vi ønsker en fremtid

hvor den informerede og helhedsorienterede integration 

af psykedeliske substanser i samfundet 

bidrager til en friere, mere forbundet og mere retfærdig verden.

Mission

Center for Psykedelisk Dannelse er sat i verden for at..

Bygge bro og forbinde på tværs af diverse faglige og sociale skel for at få den mest helhedsorienterede indsigt i den psykedeliske oplevelse, dens faldgruber og potentiale for såvel samfund som individ.

Katalysere og stimulere det psykedeliske fællesskab og det sundhedsfaglige miljø i Danmark ved at platforme danske akademikere, psykonauter, terapeuter og andre der ligger inde med relevant viden på området.

Diversificere dialogen omkring det eksisterende mentale sundhedsparadigme.

Mobilisere det psykedeliske fællesskab i det øjemed at tilskynde en vidensbaseret og risiko-bevidst tilgang til psykedeliske substanser.

Levere folkeoplysning til og med civilbefolkning, lokale ildsjæle, psykonauter og andet godtfolk gennem foredrag, workshops, sociale fællesskaber.

Skabe og sprede viden omkring psykedeliske substansers potentiale i forhold til spirituel udforskning, sundhedsfremme, bevidsthedsudvidelse, samt andre temaer der må anskues som kritiske for ‘psykedelisk dannelse’, såsom: spiritual bypassing, Messias komplekset, ayahuasca globalisering m.m.

Arbejde for at skabe bæredygtige sociale strukturer der kan assistere individet i at realisere det fulde potentiale i forberedelsen til og integrationen af den psykedeliske oplevelse

Værdier

Fri information og lige adgang
Vi arbejder for at gøre dansksproget og bredt favnende viden, information og fællesskaber alment tilgængelige i Danmark.

Helhedsorienteret tilgang og bred sundhedsforståelse
Vi tror på, at en helhedsorienteret og mangfoldig tilgang til den psykedeliske oplevelses natur og effekt vil føre til et rigere liv for brugere og et rigere samfund. Vi forstår sundhed og velvære som noget der kan understøttes, fremmes og opbygges og ikke som blot fraværet af sygdom.

Fællesskab og kollektiv integration
Vi ønsker at forbinde mennesker og etablere bæredygtige fællesskaber hvor individet og helheden gensidigt bidrager til hinandens udfoldelse og udvikling.

Skadesreduktion og optimering af gavn
Vi medierer integrationen af psykedeliske substanser i samfundet ved at sprede information og initiativer ud fra et ønske om at reducere mulige risici. Samtidig formidler vi viden om forskellige traditioners metoder og rammer til at tilgå den psykedeliske oplevelse, med henblik på at skabe historisk og tværkulturel forankret viden om psykedeliske substanser.

Integritet og gennemsigtighed
Som fællesskab stiler vi efter at realisere de værdier, vi gerne ser realiseret i samfundet: åben, sandfærdig og respektfuld kommunikation og adfærd.

Evidensbaseret tilgang
Vi indgår i dialog om integrationen af psykedeliske substanser fra et udgangspunkt funderet i kritisk tænkning og grundighed i vores anskaffelse og kommunikation af viden.

Lokal forankring – global bevidsthed
Vi skaber, handler og forbinder lokalt, mens vi fordrer bevidsthed og løsninger, der er globalt bæredygtige og ansvarlige.

Kulturel diversitet
Vi anerkender, respekterer og informerer om oprindelige kulturer og traditioner, samt de problematikker, der måtte opstå som følge af mødet mellem kulturer gennem den psykedeliske prisme.

Teamet bag Center for Psykedelisk Dannelse

Kevin Mikkelsen

Kevin Mikkelsen

Daglig leder med ansvar for internationalt samarbejde og onboarding af medlemmer og frivillige
Kemi@psykedeliskdannelse.dk
LinkedIn

Kevin har en bachelorgrad i Kulturstudier og Socialpsykologi fra Roskilde Universitet. Han studerer nu til psykoterapeut ved Human Education Group.

I starten af 2021 begyndte Kevin at tage de første spadestik til det socialøkonomiske kooperativ Center for Psykedelisk Dannelse ApS. Hermed begyndte arbejdet på et fællesskab baseret på kritisk og empatisk dialog og uddannelse omkring psykedelika i Danmark.

Kevin brænder for et aktivt medborgerskab - at udforske og fremme løsninger på nogle af de udfordringer vi som samfund står overfor. Han har derfor mangeårig erfaring med både at studere og engagere sig i sociale bevægelser. Disse interesser har naturligt ledt til et engagement med især de sociale, politiske og kulturelle tematikker relateret til psykedeliske substanser. Samtidig optager det ham meget hvordan man kan etablere socialt og økonomisk bæredygtige virksomheder baseret på idéer om cirkulær økonomi, decentralisering, flade strukturer og brugerinddragelse.

Kevin betragter psykedelisk dannelse som en vedvarende proces, hvor individet søger at øge sin forståelse for muligheder og udfordringer omkring psykedelika for både sig selv og samfundet generelt.

Mie Lykke Jeppesen

Mie Lykke Jeppesen

Projekt- og udviklingskoordinator med ansvar for nationalt samarbejde.
LinkedIn
mielykke@psykedeliskdannelse.dk

Mie har en cand.scient. i Medicinalbiologi & Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier fra Roskilde Universitet hvor hun skrev sit speciale om psykedelika som teknologi til at fremme kreativitet. I denne proces tog Mie initiativ til den akademiske organisation; Netværk for Psykedelisk Forskning, hvor hun er fungerende formand.

Psykedelisk dannelse er, for Mie, ikke kun noget for den enkelte potentielle bruger af psykedelika, men i høj grad noget for individets sociale miljø. Samt en mulighed for at stille sig kritisk overfor om de nuværende paradigmer, diskurser og tilgange indenfor mental sundhed, er de mest hensigtsmæssige.

Derfor arbejder Mie for at fremme og integrere nysgerrighed, dialog og systemorienterede tilgange i samfundet.

Mie bringer med sig erfaringer som projektleder, forskningsassistent, underviser, frivilligkoordinator fra bl.a. Statens Institut for Folkesundhed, ved Syddansk Universitet, Master of Public Health på Københavns Universitet, Røde Kors Hovedstaden og som selvstændig instruktør.

På nuværende tidspunkt er Mie netop startet på at uddanne sig til psykoterapeut.

Benjamin Christensen

Benjamin Christensen

IT-koordinator og ansvarlig for journal clubs
ben@psykedeliskdannelse.dk
LinkedIn

Cand. mag. i Litteraturhistorie og Multimedier. Medstifter og bestyrelsesmedlem i Netværk for Psykedelisk Forskning.

Benjamin har en baggrund som it-projektleder i en socialøkonomisk virksomhed og har derefter arbejdet som selvstændig med forskellige projekter med bæredygtighed som omdrejningspunkt.

Hans interesse for det psykedeliske felt hænger i høj grad sammen med de lovende forskningsresultater for behandling af mentale lidelser som depression og afhængighed samt den øgede livskvalitet og følelse af forbundethed, som mange rapporterer, at den psykedeliske oplevelse kan give.

Med optimismen og begejstringen for det støt stigende antal forskningsartikler, følger dog også en god del skepsis. Dels i forhold til medicinalindustriens kommercialisering på området, men lige så meget fordi psykedelika i nogle kredse hyldes som et vidundermiddel, der uden forberedelse eller integration kan kurere både det ene og det andet og gøre dig mere kreativ og produktiv på samme tid.

Psykedelisk dannelse er for Benjamin på den ene side en proces, som den enkelte med interesse for psykedelika bør gå igennem for at øge chancerne for et positivt udbytte. På den anden side er det også en proces vi skal igennem på samfundsniveau, hvor alle som ligger inde med erfaring og viden på området og som ønsker en konstruktiv og rationel dialog, bør kunne deltage. At skabe en åben, evidensbaseret og tværfaglig debat og solide etiske rammer for psykedelisk forskning og praksis er den primære motivation for Benjamins arbejde i Center for Psykedelisk Dannelse.